Acteryon jest spółką biotechnologiczną realizującą strategię biznesową związaną z badaniami i rozwojem nowoczesnych produktów opartych na bakteriofagach. W swoich działaniach wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie w zakresie izolacji, charakteryzacji, produkcji i oczyszczaniu bakteriofagów.

Celem strategicznym spółki jest osiągniecie pozycji globalnego lidera w zakresie innowacji produktowych oraz usług rozwojowych i produkcji w standardzie GMP związanej z wykorzystaniem bakteriofagów w wielokierunkowych aplikacjach, wykorzystujących ich aktywność przeciwbakteryjną. Nasze główne obszary badawcze to zastosowania fagów w farmacji – prewencja i leczenie zakażeń bakteryjnych, biofilmowanie, a także modulacja mikrobioty i nowoczesne metody diagnostyczne. Nasza długoterminowa strategia rozwoju opiera się na transferze wiedzy, wymianie know-how oraz promocji nauk biotechnologicznych.

Więcej o nas

Oferta

Oferta produkcyjna
i usługowa Acteryon obejmuje

Oferta jest zaadresowana do ośrodków badawczych, spółek farmaceutycznych i podmiotów zainteresowanych rozwojem badań lub wykorzystaniem produkcyjnym bakteriofagów.

W zakresie produkcji kontraktowej realizujemy prace zlecone na bazie materiałów powierzonych jak i przy wykorzystaniu zasobów stale rozszerzanego własnego banku, obejmującego ponad 200 przebadanych z użyciem technik mikrobiologicznych, molekularnych oraz bioinformatycznych szczepów bakteriofagowych specyficznych m.in. wobec izolatów Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Eschericha coli. Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus i wielu innych.

Gwarantujemy zgodność procedur i procesów z wymaganiami GLP i GMP, oferujemy realizację każdego, nawet najbardziej wymagającego projektu w formule one-stop-shop, z możliwością rozwoju produktu fagowego przez każdy etap skalowania procesu. Tworzymy naturalne środowisko współpracy i partnerstwa zarówno dla instytucji badawczo – rozwojowych czy naukowych jak i działów badawczych wielkich koncernów farmaceutycznych i startupów medycznych.

Techniczna oferta badawczo-rozwojowa obejmuje izolację i wstępną selekcję bakteriofagów, ich charakteryzację, formulację składników koktajlu bakteriofagowego, optymalizację produkcji i procesu oczyszczania (skala laboratoryjna) oraz preformulację, testy starzeniowe i testy stabilności bakteriofagów. Dla skali półtechnicznej i technicznej oferta dotyczy optymalizacji produkcji i procesu oczyszczania (skala półtechniczna), transfer technologii do GMP, produkcję GMP, oczyszczanie w GMP, tworzenie i utrzymywanie banku komórek oraz bakteriofagów, rozwój i walidację metod analitycznych, a także inne prace zlecone przez Zleceniodawców.

Posiadana infrastruktura i know how pozwalają na realizację badań, zleceń i projektów z wykorzystaniem gospodarzy bakteryjnych tlenowych, mikroaerofilnych oraz beztlenowych.

Kontakt:

ACTERYON Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98, Budynek 1D/254
81-451 Gdynia, POLSKA

Email: office@acteryon.com

Projekty unijne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Realizacja projektu jest dedykowana obszarom badawczym związanym z bezpośrednim wdrożeniem przemysłowym na poziomie ulepszonych produktów dla ośrodków opieki zdrowotnej – otwartego i zamokniętego lecznictwa szpitalnego, ośrodków zdrowia oraz w ośrodkach produkcji spożywczej. Celem bezpośrednim projektu jest opracowanie i wdrożenie preparatu antybakteryjnego do dezynfekcji powierzchni, rąk oraz środka ochrony żywności w formie nowego produktu lub dodatku funkcjonalnego do stosowanych obecnie preparatów. Celem pośrednim jest szeroko pojęta eliminacja bakterii z opornością wielolekową w miejscach, w których zagrażają one bezpośrednio pacjentom (szpitale, przychodnie, ośrodki lecznictwa publicznego) oraz konsumentom (zakłady produkcji spożywczej). Efektem realizacji projektu i wdrożenia jego wyników będzie zwiększenie bezpieczeństwa biologicznego w obszarze opieki zdrowotnej oraz produkcji dystrybucji żywności.

1

Nowoczesne produkty ochrony przeciwbakteryjnej do wykorzystania w ośrodkach lecznictwa szpitalnego oraz w obszarze zaplecza bezpieczeństwa biologicznego i higienicznego ośrodków produkcji spożywczej.

Data rozpoczęcia okresu kwalifikowalności

2019-05-01

Data zakończenia okresu kwalifikowalności

2023-12-31

Całkowita wartość projektu

4 529 959,10 PLN

Kwota dofinansowania projektu

3 297 287,63 PLN

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorców do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R

Utworzenie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) wraz ze zintegrowaną częścią badawczą w standardzie GMP obejmującą szereg działów związanych z opracowywaniem nowych produktów, w tym biotechnologia, formulacja, dział analityczny, kontroli jakości oraz dział badań przedklinicznych odpowiedzialny za testy biologiczne opracowanych produktów. Celem powstania CBR jest stworzenie infrastruktury służącej opracowywaniu produktów opartych na nowatorskich kombinacjach bakteriofagów oraz innowacyjnych formulacjach składników aktywnych do zastosowań medycznych oraz pozamedycznych, od idei produktowej do finalnej „ampułki” w standardzie farmaceutycznym, a także świadczenie usług kontraktowej produkcji fagów w standardzie farmaceutycznym. Jako efekt realizacji agendy badawczej wpisanej w projekt przewidziane jest wprowadzenie na rynek kilku różnych produktów służących zwiększeniu bezpieczeństwa biologicznego w obszarze opieki zdrowotnej oraz produkcji dystrybucji żywności

2

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego firmy Acteryon wraz ze zintegrowaną częścią badawczą w standardzie GMP. Nowoczesne centrum rozwoju biotechnologii bakteriofagów.

Data rozpoczęcia okresu kwalifikowalności

2019-04-30

Data zakończenia okresu kwalifikowalności

2023-12-31

Całkowita wartość projektu

30 801 055,86 PLN

Kwota kosztów kwalifikowanych projektu

25 041 508,83 PLN

Kwota dofinansowania projektu

13 687 329,86 PLN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Projekt podporządkowany jest wytworzeniu dodatku enzymatycznego do zastosowania w produktach spożywczych (półproduktach, produktach i produktach gotowych do spożycia) eliminującego zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka z tytułu zatruć pokarmowych bakteriami Listeria monocytogenes.

Realizacja projektu obejmuje wykorzystanie metod i narzędzi inżynierii genetycznej, które umożliwią produkcję endolizyny bakteriofagowej (pozyskanej z bakteriofaga z kolekcji własnej) w prokariotycznym systemie ekspresyjnym. Jednocześnie eksploracja potencjału genetycznego bakteriofagów w aspekcie zastosowania enzymów fagowych o charakterze przeciwbakteryjnym i przeciwbiofilmowym stanowi kolejny obszar działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej spółki.

3

Endolizyna fagowa o szerokim spektrum aktywności przeciwbakteryjnej jako nowoczesny dodatek do żywności zapobiegający zakażeniom szczepami L. monocytogenes.

Data rozpoczęcia okresu kwalifikowalności

2021-11-01

Data zakończenia okresu kwalifikowalności

2023-12-31

Całkowita wartość projektu

4 362 400.00 PLN

Kwota dofinansowania projektu

3 171 836.25 PLN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Projekt podporządkowany jest wytworzeniu nowego co do skuteczności biopreparatu okołomedycznego związanego ze wsparciem leczenia jednej z najpowszechniejszej choroby skóry jaką jest trądzik, przybierający na różnych etapach życia ludzkiego formy młodzieńcze i ostre lub przewlekłe i chroniczne.

Projekt wpisuje się w aktualne trendy związane z badaniem i kształtowaniem bioty ludzkiej (tkanki skórnej i układu pokarmowego) jako skutecznego narzędzia wsparcia terapii leczniczych.

4

Dermokosmetyk nowej generacji oparty na bionanocząstkach aktywnych wobec Propionibacterium acne.

Data rozpoczęcia okresu kwalifikowalności

2021-07-01

Data zakończenia okresu kwalifikowalności

2023-12-31

Całkowita wartość projektu

4 678 718.75 PLN

Kwota dofinansowania projektu

3 509 437.50 PLN

Centrum badawczo – rozwojowe

Od września 2019 r. Acteryon realizuje budowę własnego Centrum Badawczo – Rozwojowego dedykowanego rozwojowi produktów opartych o możliwości wytwórcze i bioaktywność bakteriofagów w farmacji i zastosowaniach przemysłowych.

Realizowane Centrum obejmuje szereg działów związanych z poszukiwaniem i rozwojem nowych produktów, w tym część badawczo rozwojową, obejmującą realizację prac związanych z izolacją bakteriofagów, ich charakterystyką z użyciem metod mikrobiologicznych, molekularnych i bioinformatycznych oraz badań enzymów fagowych o aktywnościach przeciwbakteryjnych i przeciwbiofilmowych. W obszarze badawczo-rozwojowym prowadzone są także procesy optymalizacji produkcji i oczyszczania bakteriofagów oraz badania starzeniowe.

Część produkcyjna obiektu obejmuje obszar wytwarzania i oczyszczania substancji czynnej – bakteriofagów – w standardzie GMP oraz ich formulację do ostatecznego produktu – spełniającego wytyczne czystości oraz ilości (miana) – o zdefiniowanym przeznaczeniu terapeutycznym lub prewencyjnym.
Całość bioprocesu na każdym etapie jest ściśle nadzorowana i kontrolowana przez dział kontroli jakości.

Zaplecze techniczne i technologiczne Centrum oraz stale doskonalony know – how umożliwia realizację projektów i specjalistycznych zadań zleconych prowadzonych w środowisku tlenowym , mikroaerofilnym jak i beztlenowym. Działania Centrum wspiera aktualizowana w trybie ciągłym własna kolekcja bakteriofagów o scharakteryzowanych i potwierdzonych właściwościach produkcyjnych.

Projekt jest realizowany na nieruchomości spółki na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Maszynowa w Gdańsku, w bliskim sąsiedztwie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, zapewniając jednocześnie bezpośredni dostęp do krajowej i międzynarodowej infrastruktury komunikacyjnej.

Nutribiomed

Od 2018 roku Acteryon Sp. z o.o. pozostaje aktywnym członkiem Klastra Nutribiomed, od wielu lat budującego pozycję lidera w branżach oferujących suplementy diety, nutraceutyki i preparaty biomedyczne oparte o naturalne surowce i nowoczesne technologie.

Klaster zrzesza wysoko innowacyjne spółki technologiczne typu spin-off działające w oparciu o własne know-how oraz nowoczesne rozwiązania techniczne, uczestnicząc w szeroko pojętej komunikacji wielobranżowej i aktywnej współpracy ze środowiskiem akademickim, mającej na celu pobudzanie rozwoju konkurencyjności oraz przedsiębiorczości.

W obszarze swoich działań, czyli w przetwórstwie żywności, produkcji nutraceutyków, preparatów biomedycznych i w biotechnologii klaster wykorzystuje najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne, wiążąc je z wiedzą i doświadczeniem wyspecjalizowanych podmiotów, będących jego członkami.

Formalnie NUTRIBIOMED to klaster żywnościowo-biotechnologiczno-biomedyczny, który powstał 13 listopada 2007 roku w oparciu o koncepcję prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Utworzenia klastra podjął się Wrocławski Park Technologiczny S.A. Do członków – założycieli klastra należą wrocławskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu i Uniwersytet Wrocławski.

Więcej informacji: www.nutribiomed.pl

Zespół Acteryon to wieloletnie doświadczenie naukowe i mierzalne sukcesy biznesowe. To także kompetencja w zarządzaniu i realizacji projektów badawczych, komercjalizacji, transferze technologii i zarządzaniu własnością intelektualną.

Nasz zespół

Magdalena Jakubowska-Deredas

Head of R&D

Biolog molekularny, specjalista z wieloletnim stażem w obszarze izolacji i charakteryzacji oraz badań metagenomicznych i molekularnych bakteriofagów środowiskowych i enzymów fagowych. Opracowała technologię wytwarzania i oczyszczania bakteriofagów w standardzie GMP. Kierownik B+R i główny badacz projektów NCBiR, odpowiada za całokształt działań badawczo-rozwojowych oraz technologię bioprocesu.

magdalena.jakubowska@acteryon.com

 

Krzysztof Lemke

Product Development

Doktor nauk chemicznych, specjalista w zakresie biochemii przemysłowej, biomateriałów i nanomateriałów do zastosowań medycznych, twórca biotechnologicznych kompozycji funkcjonalnych w obszarze substancji immunomodulujacych oraz przeciwbakteryjnych, autor i współautor wielu zgłoszeń patentowych z obszaru substancji czynnych i formulacji produktowych, wdrożeniowec technologii biotechnologicznych dla zastosowań przemysłowych.

 

Magdalena Furmaniak


Doktor nauk farmaceutycznych w obszarze mikrobiologii. Specjalista B+R w zakresie izolacji, charakteryzacji i testów aktywności bakteriofagów. Odpowiada za prace badawcze z zakresu mikrobiologii i kontrolę jakości.

Kinga Zglińska


Biolog, specjalista laboratoryjno-techniczny, odpowiada za całokształt działań technicznych i gotowość laboratorium do realizacji zadań projektowych.

Agata Bartkowiak

Kierownik ds. rozliczeń projektów

Nadzoruje całokształt procedur administracyjnych, formalno-prawnych i finansowych w realizowanych przez spółkę projektach badawczo – rozwojowych i inwestycyjnych

Marek Pawełczak


Zarządzanie projektami inwestycyjnymi i badawczo – rozwojowymi; zarządzanie wdrożeniem i komercjalizacją wyników prac badawczych.

marek.pawelczak@acteryon.com

Trzon naukowy spółki wspierany jest przez profesjonalny zespół zarządzający, zespół techniczny, kancelarię prawną, kancelarię rzeczników patentowych, brokera technologii oraz ekspertów ds. dotacji B+R.

Kontakt

ACTERYON Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98
Budynek 1D/254
81-451 Gdynia
POLSKA

Email: office@acteryon.com

REGON: 368043961
NIP: 9562326786
KRS: 0000691393